Regulamin sklepu na stronie scena11.pl

Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia lub w inny sposób korzysta z Serwisu.

2. Konsument – osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ale nabycie to nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. sklep scena11 (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.scena11.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

5. Towar – produkty prezentowane w Serwisie.

6. Sprzedawca – fundacja Scena11 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piekarskiej 6/1 00-264 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez sąd rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, o numerze NIP 5252916623. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez e-mail: teatrscena11@wp.pl

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy scena11.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Niniejszy regulamin („Regulamin sklepu na stronie scena11.pl”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu scena11.pl w tym określa zasady:

a) składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu scena11.pl;

b) zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach sklepu scena11.pl;

c) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Serwisie;

d) świadczenia drogą elektroniczną innych usług.

3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania ze sklepu scena11.pl

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze sklepu scena11.pl w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

c) korzystania ze sklepu scena11.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d) korzystania ze sklepu scena11.pl w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu scena11.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

2. Korzystanie ze sklepu scena11.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;

b) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub większe;

c) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

d) ponadto Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie scena11.pl dokonać wyboru dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub o podobnej treści – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

5. 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego sklepu scena11, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.

11. Sklep internetowy scena11.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z kopią niniejszego Regulaminu.

§ 4. Ceny produktów i promocje

1. Ceny Towarów na stronie scena11.pl zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie scena11.pl.

3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji scena11.pl zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury

1. Sklep internetowy scena11.pl udostępnia następujące formy płatności:

a) Płatność online. Jest to płatność z wykorzystaniem karty płatniczej, przelewu online, lub systemu płatności mobilnych Blik. Ta forma płatności realizowana jest przez zewnętrznego operatora płatności.

b) Przelew na rachunek Sprzedawcy (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.

2. Wyboru formy płatności i formy dostawy Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

5. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres e-mail.

6. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Konsumenta lub Przedsiębiorce uprzywilejowanego lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Do czasu zwrotu Towaru Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:

Scena 11

Piekarska 6/1

00-264 Warszawa

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. Koszty te zależą od wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego operatora pocztowego.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) o właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego),

c) o w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,

d) innych przepadkach przewidzianych prawem.

9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego).

10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego.

§ 7. Konto klienta

1. Klient może zarejestrować swoje konto w Serwisie.

2. W celu rejestracji konta w Serwisie Klient podaje swój adres e-mail oraz powinien ustawić hasło dostępowe składające się co najmniej z 6 znaków.

3. Z chwilą rejestracji konta Sprzedawca rozpoczyna świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia konta w Serwisie. Usługa świadczona jest do czasu usunięcia konta przez Klienta, co może nastąpić w dowolnym momencie lub po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedawcę z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zmienić zasady świadczenia usługi informując o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub Serwisu na dwa tygodnie przed wejściem w życie zmian.

4. Klient w ramach usługi prowadzenia konta w Serwisie:

a) ma dostęp do historii swoich zamówień.

5. Ponadto Klient, który złoży Zamówienie będąc zalogowanym na swoje konto w Serwisie:

a) może korzystać z innych korzyści opisanych w Serwisie.

§ 8. Recenzje

1. Klient może umieścić swoją recenzję Towaru w Serwisie.

2. Nie będą publikowane:

a) recenzje używające obraźliwy język,

b) recenzje nie związane z Towarem,

c) recenzje zawierające reklamy lub linki do innych stron www.

3. Sprzedawca nie weryfikuje czy recenzja pochodzi od Klienta, który faktycznie korzystał z Towaru (czytał książkę).

§ 9. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres sklepu: Scena 11

Piekarska 6/1, 00-264 Warszawa lub mailowo na adres: teatrscena11@wp.pl

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym za dostarczenie Towaru zgodnego z umową. Odpowiedzialność ta regulowana jest w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta (informacji tej nie należy rozumieć jako wybór prawa polskiego jako prawa właściwego). W pozostałych przypadkach, jeżeli nabywcą jest inny Klient, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na podstawie rękojmi (art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny).

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą uprzywilejowanym a Sprzedawcą, rozstrzygane będę przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej scena11.pl oraz pobrać go lub sporządzić jego wydruk. Ponadto Klient otrzymuje tekst regulaminu w wiadomości mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Serwisu.